Պարզեցի, որ ամուuինu դավաճանnւմ է ինձ. Որnշել էի բաժանվել, բայց երբ իմացա ով է նրա սիրուհին` միsքս փnխեցի

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Ութ տարի է ամուսնա ցած ենք: Ունենք երկու երեխա: Հաշտ զույգ ենք եղել, սակայն ունեցել ենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց հիմնական մասը կապ ված է եղել ֆին անսի հետ:

Ամուս ինս ինչքան էլ աշխա տում է, մեզ մեր եկամուտը չի բավականացնում ու շատ բա ներից մեզ ստիպված զրկում ենք:

Վերջին շրջանում մեր ֆինա նսական վիճակն ավելի է վատ ացել, ամեն ինչ այնքան է թան կացել, որ ոչ մի բանի համար գու մարը չի հերիքում: Դա էլ մի կողմ, զգում էի, որ ամուսինս իրեն նման չէ:

Սկզբում չէի հաս կանում ինչ է կատա րվում, բայց որոշ ժամանակ անց հասկացա, որ ամուսինս սիրու հի ունի:

Դա ինձ համար մեծ հարվ ած էր, ես խորը հիաս թափություն ապրեցի, անգամ ուզում էի բաժանվել, երբ ամեն անգ ամ լսում էի, թե նա ինչպես է բաղնիքից թաքուն խոսում այդ կնոջ հետ: Սակայն ամեն ինչ փո խվեց, երբ իմացա այդ կնոջ ով լինելը:

Փորփր եցի ամու սնուս հեռ ախոսն ու տեսա, որ նա կապված է իրենց ֆիրմայի տիրոջ հետ, ով միլիոնատեր է ու մեծ կապեր, հնարավորություններ ունի:

Անգամ նամակագրություն կարդացի, որտեղ այդ կինը ամուսնուս խոստանում էր, նոր պաշտոն ու շատ բարձր աշխատ ավարձ, որի մասին անգամ երազել չէինք կարող:

Մի խոս քով հասկա ցա, որ շու տով մեր ֆին անսական վի ճակը բարելավ վելու է ու երեխաներս այլևս ոչ մի բանի կարիք չեն ունեն ալու:

Չեմ կարող ասել, որ սա իմ երազած կյանքն է, բայց մի բան հաստատ է. վաղ թե ուշ այս կա պը դադ րելու է, որովհետև այդ կինը ևս ընտանիք ու երեխ աներ ունի:

Ամուսինս էլ ինձ ու երեխաներիս մենակ չի թողնի: Քանի որ ստեղծվել է նման իրավիճակ, պետք է սրանից քաղել առավելագ ույնը:

Ես կլռեմ ու իմ համար կապրեմ, իսկ նա թող ամու սնուս առաջ տանի ու մեծ հնարավորությ ուններ բացի նրա առաջ:

Միևնույն է եղածն արդ են եղած է, բան չեմ կարող փո խել:

Գնահատել